வீதியில் நின்றபடியே வழிபட்ட அமெரிக்க தூதுவர்.

May 1, 2019
One Min Read