விழுக்காடு அளவுள்ள அன்பை’ இயேசு விரும்புவதில்லை

November 17, 2018
One Min Read