லுட்சேர்ன் ஆண்மீக பணியகத்தில் புனித பேதுரு பவுல் திருவிழா ஆயத்தநாள் திருப்பலி நற்கருனை ஆசீர்வாதம் இன்று சிறப்பு இடம்பெற்றது படங்கள்

June 22, 2024
One Min Read