யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் முதன்முறையாக கிறிஸ்தவ நாகரிகத்துறையினரால் ஒழுங்குசெய்யப்பட்ட சர்வதேச கிறிஸ்தவ மாநாடு

December 10, 2018
One Min Read