புனித வெள்ளி’ என்பது இயேசு என்பவரது பாடுகளையும் மரணத்தையும் நினைவு கூரும் ஏதோ ஒரு சாதாரண நாளல்ல

April 19, 2019
2 Mins Read