நோயாளர்க்குப் பணியாற்றுவது, இயேசுவுக்கே பணியாற்றுவதாகும்

March 3, 2019
One Min Read