நமது எதிரிகளை அன்பு செய்து, அவர்களுக்காக செபிப்பது, இறைவனை உண்மையில் அன்பு செய்வதன் அடையாளம்

January 10, 2019
One Min Read