திருமுழுக்கின்போது இயேசு முதலில் இறங்கியது மக்களுக்குள்

January 14, 2019
One Min Read