கிறிஸ்துவை அறிவிப்பது, வர்த்தக விளம்பரம் போன்றதல்ல

November 30, 2018
One Min Read