கிறிஸ்தவ செய்தியாளர்கள் ஒரு வேலையையோ, கடமையையோ மட்டும் நிறைவேற்றுவதில்லை மாறாக, மனித மாண்பையும், தொழில் தர்மத்தையும் நிலைநாட்ட அவர்கள் உழைக்கின்றனர்

November 9, 2018
One Min Read