கிறிஸ்தவபாடம் கற்பிக்கப்படாத பாடசாலை எத்தனையோ மாணவர்களுக்கு பங்கு மறைப்பாடசாலைகளே மறைக்கல்வி கற்கும் இடமாகும் – யாழ் மறைமாவட்ட குருமுதல்வர்

December 4, 2018
One Min Read