கன்னி மரியாவுக்கு இயேசு பிறப்பு குறித்த மங்களச் செய்தியை வானதூதர் கபிரியேல் சொன்னார். நாசரேத்தில் திருக்குடும்பம் வாழ்ந்த இந்த எளிமையான வீடு

March 25, 2019
2 Mins Read