இயேசு நாதருடைய திரு இருதயத்துக்குத் தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கும் செபம்.

January 18, 2019
One Min Read