இயேசுநாதருடைய திருத்தோள் காயத்திற்கு செபம்.

January 24, 2019
One Min Read