அருட்தந்தை…. யூட் செற்றிக் அடிகளாரை 2018. 12. 19 இன்று இறைவன் தன்னிடம் அழைத்துக் கொண்டார்…. இவர் ஆன்மா இறைவனிடத்தில் நித்திய இளைப்பாறுதல் அடைய நாம் அனைவரும் இறைவனிடன் மன்றாடுவேம்.

December 19, 2018
One Min Read