இலங்கையில் நிறுவப்பட்ட முதல் மார்ட்டின் செமினரி150 ஜூபிலி ஆண்டில்