திருவருகைக் காலத்தின் முதல் ஞாயிறு எசாயா 2: 1-5 II உரோமையர் 13: 11-14 III மத்தேயு 24: “இயேசு கிறிஸ்துவை அணிந்து கொள்ளுங்கள்

November 26, 2022
2 Mins Read