பருத்துறை புனித தோமையார் ஆலயத்தில் உறுதிபூசுதல் அருட்சாதனம் வழங்கும் நிகழ்வு

April 6, 2019
One Min Read