தொடர்புகள்

பிரதம ஆசிரியர்

இணையத்தளம் வடிவமைப்பு, தொழில்நுட்பம்

தொடர்பான அனைத்து தொடர்புகளுக்கும் -ஜெராட்

தொலைபேசி – 0041 840 300 300
கைத்தொலைபேசி இல – 0041 795508555
jeyarad@yahoo.com 
www.facebook.com/jaffna
Whatsapp, Viber, Imo 

மூலமாகவும் தொடர்பு கொள்ளலாம்