சுவிஸ் லூட்சேர்ன் மக்களால் மிகச் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்ட பேதுருவானவரின் திருநாள்