சுவிஸ் லுட்சேர்ன் பணியக திருத்தூதர் பேதுரு பவுல் பெருவிழா 2021

இந்த உலகை மாற்றும் அளவுக்கு சக்தியைக் கொண்டுள்ளன. எவ்வாறெனில், நம்மையே நாம் மாற்றிக்கொள்ள நம்மையே அனுமதிக்கவும், மற்றவருக்கு உடைக்கப்பட்ட அப்பமாக நாம் மாறவும், திருப்பலி உதவுகின்றது